صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   جدول شماره 1نتايج پايش سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   جدول شماره 1نتايج پايش دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   جدول شماره 1نتايج پايش گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   جدول شماره 1نتايج پايش مهدي شهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پايش عملكرد واحد آمار عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پايش عملكرد واحد آمار عملكرد مركز بهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پايش عملكرد واحد آمار عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پايش عملكرد واحد آمار عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پايش عملكرد واحد آمار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   امتياز پايش سه ماهه دوم 90سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   امتياز پايش سه ماهه دوم 90دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   امتياز پايش سه ماهه دوم 90گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   امتياز پايش سه ماهه دوم 90 مهديشهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   راهنمای استفاده از نرم افزار شاخصهای بهداشتی1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   راهنمای استفاده از نرم افزار شاخص های زیج2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   زيج به همراه خانه هاي زير شاخه20.07.90  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شاخصهای واحدهای بهداشتی و درمانی آخرین اصلاح 20.07  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   جمعيت مشمول سرانه در نيمه دوم سال_90 به تفكيك در س  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني مهدي شهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم خام گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم سرشماری مشخصات پایه پرونده الکترونیک سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم استخراج اطلاعات سرشماری  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   تشریح فاز اول(سرشماری)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سامانه خدمات سلامت ایرانیان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم اصلاح شده درامدهاي ارسالي ووصولي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   تعرفه خدمات درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل برنامه پزشک خانواده مناطق شهری  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   نسخه 02 شهر نهایی جلسه مدیران ارشد2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   نسخه 12 دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   تعرفه خدمات دندانپزشكي 2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بازنگري شده92 واحد آموزش سلامت  - 53281 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =چك ليست پايش روان اصلاح شده  - 46575 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =چک لیست دارویی ستاد شهرستان  - 46835 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =چك ليست پزشك خانواده واحد تغذيه  - 45828 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =چك ليست نهايي بهداشت محيط  - 68200 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =آخرين چك ليست ويرايش شده واحد سلامت خانواده آذ  - 147347 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   =آخرين چك ليست ويرايش شده واحد سلامت خانواده - ستا  - 34833 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بازنگري شده92 مدارس  - 63150 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   CDC  - 84932 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم_ارسالي_ووصولي__  - 11736 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم_دندانپزشكي_  - 26630 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني سمنان 92  - 59206 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   _چک_لیست_دارویی_ستاد_شهرستان_1392  - 47562 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   واحدهای بهداشتی درمانی پیشنهادی برای بازسازی وساخت  - 12938 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   لیست اقلام تجهیزات اداری مورد نیاز  - 11311 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   لیست اقلام تجهیزات فنی مورد نیاز  - 11303 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   پيش بيني اعتبارات عمراني  - 13278 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   لیست نيروي انساني مورد نیاز  - 11005 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19554718 : کل بازدید 12878 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 56527 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين