صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   چك ليست بهداشت روان عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت روان عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت روان عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت روان عملكرد واحد فني در مركز بهداش  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت روان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل فرم شرح حال روانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل پزشك خانواده روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل پزشك خانواده شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شرح وظائف كاركنان سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرآيند بیماریابی ، درمان و ارجاع در برنامه ادغام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرآيند ثبت اختلالات روانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ادغام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ارجاع به مراكز بالاتر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ارجاع غيرفوري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ارجاع فوري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم آمار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم پيگيري بيماري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ثبت مراجعات بيمار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم شرح حال روانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم__آمار_اعتياد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فلوچارت فرآيندهاي برنامه ادغام سلامت روان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فهرست داروهای روانپزشکی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کتاب_بهورز  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کتاب_پزشک  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کتاب_کاردان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   كتاب اختلالات روانپزشكي بزرگسالان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ميزان مورد انتظار بيماريابي اختلالات روانپزشكي به   - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت محيط عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت محيط عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت محيط عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت محيط عملكرد واحد فني در مركز بهداش  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست بهداشت محيط  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي عملكرد مركز بهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك_ليست_نهايي_بهداشت_خانواده عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك_ليست_نهايي_بهداشت_خانواده عملكرد واحد فني در مر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك_ليست_نهايي_بهداشت_خانواده عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك_ليست_نهايي_بهداشت_خانواده عملكرد واحد ستادي شهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك_ليست_نهايي_بهداشت_خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها عملكرد خانه بهد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها عملكرد واحد فني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها عملكرد واحد ستا  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها عملكرد پزشك خان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست آموزش سلامت عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست آموزش سلامت عملكرد واحد فني در مركز بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست آموزش سلامت عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست آموزش سلامت عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست آموزش سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست دارويي عملكرد واحد فني در مركز بهداشتي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست دارويي عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست دارويي عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست دارويي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس عملكرد خانه بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس عملكرد مركز بهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس عملكرد پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چک ليست پايش عملكرد مركز بهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دارويي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست تغذيه تجديدنظر شده تير91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست تغذيه عملكرد واحد ستادي شهرستان تجديدنظر   - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست تغذيه عملكرد خانه بهداشت تجديدنظر شده تير9  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست تغذيه عملكرد واحد فني در مركز بهداشتي تجدي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست تغذيه عملكرد پزشك خانواده تجديدنظر شده تير  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دارويي ستاد شهرستان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرمها و دستورالعملها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پمفلت های آموزشی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   متون آموزشی تیم سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   متون آموزشی سایر گروهها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   عملكرد خانه بهداشت (بيماريها  - 238454 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   عملكرد مركز بهداشتي درماني (بيماريها  - 272610 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بيماريها (پزشك خانواده)  - 209112 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   عملكرد واحد ستادي شهرستان (بيماريها)  - 215541 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   CDC  - 83660 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19554810 : کل بازدید 12970 : بازدید امروز 1.10 : زمان بارگزاری صفحه 56529 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين