صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   HACCP  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   ضوابط  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   daru  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چک لیست ارزیابی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم بررسي تقاضاي تاسيس داروخانه در كميسيون قانوني   - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ثبت درخواست تاسيس داروخانه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم درخواست ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان   - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   معرفي نامه مسئول فني داروخانه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ضوابط برچسب گذاري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فايل 1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فايل2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آيين نامه اعطا نشان ايمني و سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد خوردنی و آشامیدنی  - 491188 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   FARSI  - 483369 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برچسب گذاری  - 877015 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   غنی سازی و فرا سودمند  - 687530 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   کنسروی (گوشتی و غیر گوشتی  - 391163 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ضوابط نانوايي ها  - 496437 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ضوابط_و_معيار_استقرار_كارخانجات_توليد_و_بسته_بندي[  - 829039 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ظرفيت_خالي  - 189642 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل صدور شناسه نظارت و حداقل ضوابط فني و به  - 496437 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليدكننده يخ  - 256074 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليدكننده انواع  - 450482 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   گواهي_بهداشت_صادرات_مواد_غذايي_و_آشاميدني  - 23255 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   گواهي_صادرات_مواد_آرايشي_و_بهداشتي  - 26202 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   اسامي_كارخانجات_نمك_مجاز21-8-92_3  - 42187 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعهد نامه مدير عامل و مسئول فني (محضري  - 32790 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   راهنماي تكميل فرم سه برگي پروانه ساخت  - 30208 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   سوگند نامه مدير عامل ( محضري  - 32278 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   سوگند نامه مسئول فني - (محضري  - 32790 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم پرسشنامه و تعهد مدير و مسئول فني  - 31766 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم سه برگي  - 64022 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم شماره 1 فرم وضعيت و امكانات ساختماني ساختماني  - 45568 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   قرارداد استخدامي  - 34838 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك_لازم_جهت_صدور_شناسه_نظارت_و_مشاغل_خانگي  - 25600 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعهد_نامه_ماده_11__محضري  - 35840 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك لازم براي صدور پروانه مسئول فني  - 17382 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك لازم جهت صدور شناسه نظارت و مشاغل خانگي  - 29696 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی کارگاه های تولید و  - 68096 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم تعهد و سوگندنامه مدیر عامل مؤسس موسسین کارگاه  - 61952 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاه های تولید و بس  - 60416 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی  - 60416 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   حداقل ضوابط فني و بهداشتي کارگاه های توليد و بسته  - 408199 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ليست لوازم وتجهيزات  - 17025 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني  - 14219 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك لازم جهت جهت صدور پروانه بهره برداري  - 14015 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   حداقل ضوابط فني و بهداشتي براي واحدهاي توليد وبست  - 594865 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   جزوه آموزشي وظايف مسئولين فني  - 1529841 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   حداقل ضوابط تأسيس وبهره برداري كارخانجات صنايع آرا  - 940340 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه بهداشتي بسته بن  - 255805 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل اجرایی فرآورده های گندزدای سطوح  - 232337 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم بررسي گندزاي سطوح  - 100352 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   مدارك لازم جهت صدور پروانه ساخت  - 14491 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   روش كار تست هاي ميكروبي  - 66048 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم استعفاي مسئول فني  - 12081 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   قانون مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي  - 149440 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23  - 83811 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   شرح وظايف مسئولين فني  - 96038 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ليست تعرفه هاي صدور و تمديد پروانه ها ويژه شناسه ن  - 42049 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   گواهي بهداشت صادرات محصولات غذايي و آشاميدني  - 71680 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   گواهي بهداشت صادرات محصولات آرايشي و بهداشتي  - 47616 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   Specifications_pharmacy_1  - 17846 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه بهداشتي  - 368904 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه بهداشتي ساخت (ا  - 265482 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره و سلب حق تقب  - 51200 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   اسامي_كارخانجات_نمك_مجاز21-8-92_3_1  - 42116 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل تشكيل پرونده جهت مواد اوليه  - 13272 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست ارزيابي كارخانجات آرايشي و بهداشتي  - 390144 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم اطلاعات شماره 1  - 53760 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل ارزيابي واحدهاي صنعتي توليد مواد آرايشي  - 614663 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
20043887 : کل بازدید 726 : بازدید امروز 0.55 : زمان بارگزاری صفحه 57208 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين