صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   جداول  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 3   اصول تغذیه - WORD  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   اصول تغذیه - PDF  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   معرفی فرم ها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 35   آمار گسترش  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   ليست پرداخت حقوق تيم سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دهگردشي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   سهم پراكندگي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فهرست داروها (ارسالي بيمه لازم الاجرا 89  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 12   گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   ماندگاري پزشك خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   مهدي شهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   102-1-1 روستایی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   110-1 روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   110-1شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار باليني آزمايشگاهي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 102-2-2 روستايی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 102-2-2 شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 7   آمار 103-1روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 103-2 روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 103-2 شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 105 اردوگاه افاغنه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 105روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 105سیاری  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 105شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 108روستایي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 108سياري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 3   آمار 108شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 109-2 روستايي شش ماهه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار 109-2 شهری شش ماهه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 4   آمار آزمايشگاه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 35   شهري 1-1-102  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 10   فرم آمار 1-109 بهداشت مدارس (جدید) معاینات پزشک ر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آمار 1-109 بهداشت مدارس (جدید) معاینات پزشک ش  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آماری 1-109 بهداشت مدارس (جدید) ارزیابی مقدم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آماری 1-109 بهداشت مدارس (جدید) ارزیابی مقدم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم 112 روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم 112 شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آموزشی شماره 1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آموزشی شماره 2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 3   فرم رواني روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 7   فرم رواني شهري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم غير واگير روستايی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   گزارش سيفيليس (بیماری آمیزشی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   گزارش ماهانه سندرم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   آمار اتباع افغاني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم 1-104  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم 2-110  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم 3-110  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   درآمد_مراكز_بهداشتي_درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جمعيت تفكيك شده استان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   تراز سه ماهه درآمد بهداشتي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دندانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم درآمد بهداشتي كل  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم گزارش درآمدمركزبهداشتي درماني  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   راهنمای تکمیل فرم های درآمد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 10   ساختار درختی مراکز دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 10   ساختار درختی مراکز سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 5   ساختار درختی مراکز گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 23   ساختار درختی مراکز مهدیشهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 44   فرم هاي اطلاعاتي سالهاي 1388 و1389  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 8   manateght  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   manateght  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 5   markazform  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   markazform  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 5   sarshomari  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   sarshomari  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم نياز سنجي عناوين فصلنامه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   امتياز پايش تيم سلامت سه ماهه اول سال 90  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دستورعمل اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 3   دستورعمل نحوه پرداخت كارانه به پرسنل اجرايي برنامه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 5   جمعيت فرم بيمه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   CDC Program List  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 12   برنامه_عملياتي_گسترش_شبکه_90  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 23   جداول نتايج پايش دامغان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش سمنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش گرمسار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش مهدي شهر  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش مهدي شهرt  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش گرمسارt  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش سمنانt  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش دامغانt  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش گرمسارs  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش سمنانs  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 10   جداول نتايج پايش مهدیشهرs  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش دامغانs  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش مهدي شهرd  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش گرمسارd  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش سمنانd  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش دامغانd  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش مهدي شهرMOHI  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش گرمسارMOHIT  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش سمنانMOHIT  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   جداول نتايج پايش دامغانMOHIT  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 20   تعرفه خدمات دندانپزشكي بيمه روستايي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   کتاب_پزشک  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   کتاب_کاردان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   کتاب_بهورز  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   كتاب اختلالات روانپزشكي بزرگسالان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فهرست داروهای روانپزشکی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 4   شرح وظائف كاركنان سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرآيند بیماریابی ، درمان و ارجاع در برنامه ادغام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 21   فرآيند ثبت اختلالات روانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 4   فرم ادغام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم آمار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 7   فرم پيگيري بيماري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 8   فرم ثبت مراجعات بيمار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   فرم شرح حال روانپزشكي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 8   فلوچارت فرآيندهاي برنامه ادغام سلامت روان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   تیروئید  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دستورالعمل غربالگري و تشخيص ديابت بارداري  - 125684 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهورز و ديابت (برنامه كشوري پيشگيري و كنترل ديابت)  - 318781 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مديريت مواجهه شغلي با موارد HIV/HCV/HBV  - 1541157 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   عوامل خطر مهم بیماری‏های غیرواگیر  - 1549645 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل برنامه‌ي كشوري پيشگيري از بروز بتا تال  - 877587 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   دستورالعمل و راهنمای مراقبت بیماری سالک (1391)  - 4801674 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه‌ كشوري غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان - دست  - 2603128 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 45   بهداشت آ ب  - 250172 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   BM9 ab-fazelab  - 2047946 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست جديد پزشك خانواده واحد تغذيه  - 42357 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ويرايش چهارم  - 74565 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19571547 : کل بازدید 2302 : بازدید امروز 1.08 : زمان بارگزاری صفحه 56552 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين