فرم شمارهنه: دستورالعمل ساماندهي و مستند سازي فرآيند مزايدات

باسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان و پیشنهاد دهندگان مزايده

موضوع مزايده :


تاريخ و امضاء مسئول دريافت كننده پاكتها :

توليد خروجی ورد