فرم شمارهنه: دستورالعمل ساماندهي و مستند سازي فرآيند مناقصات

باسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان و پیشنهاد دهندگان مناقصه

موضوع مناقصه :


تاريخ و امضاء مسئول دريافت كننده پاكتها :

توليد خروجی ورد